رنگ و رزین

برای اینکه بدانید پایه دکلره چیست و چگونه می توانید رنگ پایه مو را تشخیص دهید، باید بگوییم که در مرحله اول باید قسمتی از مو های خود را انتخاب کنید و آن را بالا نگه دارید، طوری که از دیگر مو های شما فاصله داشته باشد و شما بتوانید به راحتی و بدون دردسر آن ها را ببینید. در این مقاله در مورد اینکه چگونه می توانید رنگ پایه موی خود را تشخیص دهید نیز توضیح دادیم. در صورتی که علاقه مند به فعالیت در زمینه تولید درخشان کننده های نوری هستید، برای بررسی تمامی جوانب طرح تولید درخشان کننده های نوری، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پیگمنت ها مهم ترین بخش مرکب را تشکیل می دهند که تعیین کننده 50 درصد از قیمت آن هم هستند. رنگ های درخشان در دنیای طبیعت اغلب با استفاده از ساختارهای ریز موجود در پرها یا بالهای پرنده ایجاد می شوند که مسیر نور را در هنگام انعکاس تغییر می دهند. بهترین نتایج با استفاده از 6% وزنی از محلول های سولفات آهن II و ایجاد رسوب کربنات سدیم 85% به صورت محلول 10% وزنی به دست می آید. این رنگدانه ها به شدت آب گریز هستند و در حلال هایی مانند اتر، الکل، کلروفرم و اتیل استات محلول هستند.

چرا که با دیدن ظاهر شما سریعاً به شما خواهند گفت که چه رنگی مناسبتان است. ما در این بخش در مورد اینکه چگونه می توانید تشخیص دهید چه رنگ موی پایه ای دارید، به شما کمک خواهیم کرد. باید خوب دقت کنید و ببینید که در حال حاضر چه رنگ مویی دارید تا از طریق تشخیص آن، پایه دکلره خود را انتخاب کنید. از آنجایی که اندازه ذرات و توزیع آن در بستر حلال نقش عمده ای در خواص نهایی ایجاد میکند پس از آسیاب مواد وارد الک های صنعتی می شود و اندازه ذرات مختلفی از این طریق تولید می گردد. مثلا سیاه پوستان 30 درصد بیشتر از سفید پوستان، گرما از آفتاب دریافت كرده و این گرما با تعریق بیشتر خنثی می شود، در حالی كه در آب و هوای سرد ،پوست های روشن گرمای كمتری از طریق تابش از دست می دهند.

تولیــد ضایعــات ســنگی، تزئینــی و پلاستیکی در ایــران از درصــد بالایی برخــوردار اســت و همیــن امــر میتوانــد نکتــه مثبتــی باشــد کــه تولیــدات ســنگهای مصنوعــی در ایــران بیــش از پیــش افزایــش یابــد. سـنگ مصنوعـی دارای نسـبت تخلخـل و درصـد جـذب آب پایینتــر از ســنگ طبیعــی میباشــد در صورتــی کــه ســنگ طبیعــی مقاومــت خمشــی پاییــن، درصــد جــذب آب بالا و تخلخــل زیــاد پیگمنت مــی باشــد. کاتاليزيســتها و پروموترهــا بــراي ســخت كــردن رزيــن بــه مخلــوط اضافــه ميشــوند كــه بيــن ۱ تــا ۳ درصــد تركيــب وزنــي مخلــوط انــد. بطـور طبيعـي، كربنـات هــاي كلســيم بــراي ســنگهاي تركيبــي مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد كــه از آگــرگات هــاي آهكــي كــه در ابعــاد سـيليكات ميباشـند، در تركيـب خـود بـكار گرفتـه و بوسـيله آگــرگات هــاي ســيليكاتي شــكل ميگيرنــد.

همان طور که توضیح دادیم، دکلره 10 سطح دارد.

اما در واقع چاپ سابلیمیشن یکی از انواع چاپ دیجیتال پارچه میباشد.هر تکنولوژی که بتواند با ابزار دیجیتالی الیاف پارچه را رنگ کند تا طرح مورد نظر ما بر روی آن پدیدار شود با نام چاپ دیجیتال پارچه شناخته میشود. این ترکیبات مواد شیمیایی آلی هستند که بر روی هسته آلومینیوم هیدروکسید که یک ترکیب معدنی است، رسوب داده می شود. زمان انبار داری خمیر رنگ قهوه ای تیره با کد LP 8017 در ظروف درب بسته، حداکثر ۲ سال تحت شرایط مناسب می باشد (رسوب یا حالت ژل شدگی نخواهند داشت). اگر رنگی خاکستری یا قهوه ای می بینید، دقت کنید تا متوجه شوید که این رنگ خاکستری یا قهوه ای چگونه است؛ زیرا برای اینکه بدانید پایه دکلره چیست، خوب است بگوییم که رنگ قهوه ای چندین درجه دارد و می تواند قهوه ای کمرنگ یا پر رنگ باشد. در ضمن اگر به مدت طولانی از رنگهای طبیعی استفاده کنیم در آینده امکان اینکه از رنگهای پایه روشن بتوانیم استفاده کنیم بسیار کم است.

بیشتر پیگمنت هایی که در صنایع تولیدی و هنرهای تجسمی مورد استفاده قرار می گیرند کلرانت های رنگی (colorant) هستند که معمولاً به شکل پودر ریز در می آیند. علاوه بر سه زمينه مصرف اصلي ، يعني چاپ ، نقاشي و پلاستيک ها (رشته سازي رنگين را در گروه رنگ آميزي پلاستيک ها قرار مي دهيم) ، رنگدانه هاي آلي براي هدف هاي متعدد ديگر نيز به کار مي روند : مانند رنگرزي در ضمن ريسندگي الياف سنتزي و بازسازي شده ، چاپ نقش ها و تصوير ها بر روي پارچه با استفاده از رنگدانه ها ،رنگ آميزي کاغذ و پوشش هاي کاغذي ، رنگ آميزي چرم ، صابون ، مواد آرايشي (روژ لب و لاک ناخن) ، تهيه مداد هاي رنگي و مرکب هاي هندي ، رنگ هاي مورد نياز هنرمندان ، رنگ هاي مورد نياز براي تهيه انواع پوستر ، انواع واکس کفش و رنگ مورد نياز براي رنگ اميزي چوب و ديوار ، و غيره.

بهترین راه برای تشخیص سطح مناسب، این است که از یک حرفه ای کمک بگیرید. مو ها مدل های بسیار مختلفی با سطح رنگ مختلف دارد؛ به همین دلیل است که باعث می شود برای دکلره کردن آن ها سطح های مختلفی وجود داشته باشد. همان طور که توضیح دادیم، دکلره 10 سطح دارد. در توضیح این مسئله میتوانیم بگوییم که دردی که فرد در این روش احساس میکند از تاتو های قدیمی و میکروپیگمنتیشن خیلی کمتر است. ما در این مطلب سعی میکنیم جوانب مثبت و منفی هر یک را بازگو کنیم. Chemneed یا نیاز شیمی یک فروشگاه آنلاین خرده فروشی مواد شیمیایی است. مصرف این ماده بی خطر است بنابراین این رنگدانه توانسته است در سال های اخیر جای خود را در میان محصولات غذایی که نیاز به رنگ قرمز دارند باز نماید.

پیگمنت مصرف شده در ساخت خمیر رنگ قهوه ای لنج با کد LP 218 چکـاد مقاومت به UV نور خورشـید خوبی داشته و در صورت استفاده از رزین یا ژلکوت مقاوم به UV، طول عمر و پایـداری مناسبی برای قطعات تولید شده فراهم می گردد. کرم شب ضد لک اوسرین ، بافتی غیر چرب داشته و در طول شب پوست را نرم و مرطوب میکند. پیگمنت مصرف شده در ساخت خمیر رنگ آبی استخری با کد LP 557 چکـاد مقاومت به UV نور خورشـید خوبی داشته و در صورت استفاده از رزین یا ژلکوت مقاوم به UV، طول عمر و پایـداری مناسبی برای قطعات تولید شده فراهم می گردد.

رنگدانه مصنوعی

در آزمایشگاه های صنعتی با ترکیب سایر مواد معدنی می توان این نوع رنگدانه ها را تولید کرد. از رزین مشکی شده توسط دوده میتوان برای ساخت انواع زیور آلات در کنار چوب و ورقهای فلزی، پر کردن شکافهای اسلبهای چوبی و ساخت میزهای چوب و رزین استفاده کرد. پیوندهای ضعیف میان یون های پتاسیم باعث می شود تا بتوان به راحتی میکاها را لایه لایه و از هم جدا کرد. و بعـد از اینکـه مـواد در قالـب جـا افتـاد، توسـط کارگـر قالـب هـای پـر شـده در محوطـه و روی هـم دپـو مـی شـوند و بعـد از اینکـه محصـول داخـل قالـب سـفت شـد از قالـب خـارج و بـه انبـار محصـول منتقـل مــی گردنــد. سـنگهای مصنوعـی بایـد از نظـر عمـران و مهندسـی، هـم در حیـن تولیـد و هـم سـاخت و سـاز مـورد ســنجش و ارزیابــی قــرار بگیرنــد، چــرا کــه ایــن ســنگها در ابعــاد، ضخامــت و اندازههــای مختلفــی تولیــد میشــوند و بایـد طـوری بـکار گرفتـه شـوند کـه از اسـتحکامات لازم برخــوردار باشــند.

سپس، رنگدانه هایی در مقیاس تجاری تهیه شدند که شاخه ای از خانواده ایزوایندولین هستند، (قرمز و زرد) و بهترین آنها C.I. رنگدانه قرمز 57:1 (تونر B4) که فقط به صورت نمک کلسیم اراه می شود کاربرد زیادی در صنعت جوهر چاپ دارد بنابراین به عنوان ماده اصلی در تهیه رنگ زرشکی روشن در انواع جوهرها به کار می رود. جالبترین و روشنترین رنگها را فقط با رنگدانههای آلی میتوان به دست آورد. بیشتر رنگدانههای آلی، مواد شیمیایی آلی هستند که روی یک هسته معدنی هیدروکسیدآلومینیوم رسوب داده شدهاند.

اگر دچار تب، راش یا ضایعات پوستی و همچنین ورم و سوزش بیش از حد معمول شدید، حتما این موارد را با پزشک در میان بگذارید. سالها بعد گام مهم بعدی در این باب برداشته شد و با رنگدانه همرنگ پوست، نسبت به ترمیم اسکار هیپوکروم صورت اقدام شد. این محصول از پوست شما در برابر انواع سرطان پوست، پیری زودرس، چین و چروک، لکه های تیره و سوختگی محافظت می کند.وست شما در مراحل اولیه بارداری نسبت به اشعه آفتاب بسیار حساس است. چاپ با جوهر پیگمنت به راحتی قابل تشخیص است زیرا پارچه به علت وجود موادی مثل رزین جنس سفت تری نسبت به روش های دیگر چاپ دارد. عدم وجود ناخالصی مانند گرد و غبار در محصول که به کیفیت خط تولید بستگی دارد. انتخــاب طبيعــت، انــدازه و دانهبنــدي آنهــا بســتگي بـه سـيماي سـنگ و مشـخصات فيزيكـي و مكانيكـي محصول دارد. رنگدانــه هــا نقـش رهبـري وهدايـت كنندگـي در پروسـه سـاخت را دارنـد، در واقـع بـه همـراه رنـگ طبيعـي و انـدازه آگـرگات آنهـا، رنگ هــاي جــذاب و زيبايــي را بــه وجــود ميآورنــد و رايــج تريـن رنگدانـه هـاي مـورد اسـتفاده اكسـيدهاي فلـزي پـودر شــده مــي باشــند كــه ميتوانــد بــه ســادگي آنهــا را تاميــن نمـود و بـه عنـوان رنگ هـاي صنعتـي در بـازار وجـود دارنـد.

نقطه ضعف IOP های طبیعی این است که آنها می توانند قدرت رنگ آمیزی کمتری داشته و به عنوان یک محصول استخراج شده ، در مقایسه با تولید شده در یک محیط کنترل شده تر ناسازگار باشند. این رنگدانه از نظر کیفیت به جرات در زمره پنج رنگدانه مطرح دنیا می باشد ، شاید این محصول نقطه ی شروعی باشد برای خودکفا شدن کشور عزیزمان ایران در حوزه تامین و تولید رنگدانه های ویژه قناری . شیمی بازار امکان خرید بی واسطه را از تامین کنندگان معتبر پیگمنت رنگی به شما ارائه می دهد.

فروشگاه های زیادی در سراسر کشور هستند که اقدام به فروش آنلاین و حضوری رزین آلکید می کنند اما شما باید از فروشنده ی این کالا را خریداری کنید که محصولش از کیفیت بالایی برخوردار باشد و همچنین قیمت مناسبی داشته باشد بسیاری از فروشگاه ها با اینکه قیمت رزین آلکید بسیار ارزان تر از رزینهای دیگر است سودی زیادی روی کار می کشند و به همین دلیل این محصول را با قیمت بالایی به فروش می رسانند. توصیه می شود که برای تشخیص دقیق تر رنگ مو، از قسمتی به غیر از تاج مو، موی نمونه را انتخاب کنید و بالا بیاورید.

خوب نگاه کنید و با دقت آن را بررسی کنید. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اگر قبلاً مو های خود را رنگ کرده اید، برای ایجاد هرگونه تغییر باید آن را از بین ببرید تا بتوانید به نتایج دلخواه برسید. اگر قصد دارید که مو های خود را روشن کنید، باید از سطح مخصوص دکلره استفاده کنید. برای اینکه بدانید پایه دکلره چیست باید بگوییم که به سطح 1 پایین ترین سطح دکلره و به سطح 10 قوی ترین حالت دکلره گفته می شود که در آن مو ها به رنگ بلوند کاملاً روشن یا پلانتیومی در می آیند.

بنابراین بهتر است در دوران بارداری حسابی حواس مان به کرم ها و لوسیون های موضعی باشد؛ مثلا کرمهای حاوی ترتینویین که معمولا برای لایهبرداری و جوانسازی پوست، درمان جوشها و جای جوش ها تجویز میشوند، در دوران بارداری ممنوع است، چراکه به راحتی جذب پوست می شوند و مواد درون آنها می تواند در رشد جنین اختلال ایجاد کند. احتمالا میدانید که جوهرهای دای رنگی معمولا مایع هستند. معمولا این 6500 کروم (D65) است که به دمای رنگ نور خورشید مربوط می شود.